REGULAMIN SERWISU www.projektfit.pl

§ 1

PODSTAWY PRAWNE REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin, zwany w dalej Regulaminem, stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j.) przez Digital Sphere Sp. z o.o.

 2. Regulamin określa warunki techniczne oraz zasady świadczenia drogą elektroniczną usługi - Digital Sphere Sp. z o.o. na rzecz Usługobiorców za pośrednictwem strony internetowej www.projektfit.pl

 3. Regulamin zostaje udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem strony projektfit.pl w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie lub wydrukowanie.

 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi jest akceptacja niniejszego Regulaminu w trakcie pierwszego logowania.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie www.projektfit.pl

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu bez obowiązku wcześniejszego informowania o tym Usługobiorcy, a dokonane zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia tekstu Regulaminu w nowym brzmieniu na stronie www.projektfit.pl

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz modyfikacji Serwisu
  i dostępnych w nim funkcjonalności, bez obowiązku wcześniejszego informowania o tym Usługobiorcy.

 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami zawartych przez Usługodawcę umów dotyczących świadczenia Usługi pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

 

§ 2

PODSTAWOWE DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

 1. USŁUGODAWCA – Digital Sphere Sp. z o.o. .z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana
  w Sądzie Rejonowym dla Wrocław Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363324, NIP 8943006196

 2. SERWIS – strona internetowa www.projektfit.pl

 3. SYSTEM INFORMATYCZNY - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 4. USŁUGA Digital Sphere Sp. z o.o. (zwana dalej USŁUGĄ) – udostępnienie Usługobiorcy narzędzia
  w postaci Serwisu umożliwiającego zapoznanie się z ofertą Trenera lub Obiektu Sportowego celem skorzystania z świadczonych przez nich usług, poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2016.1489 t.j.).

 5. USŁUGA ODPŁATNA – Usługa, za która pobierana jest opłata w wysokości ustalonej zgodnie
  z cennikiem przyjętym przez Usługodawcę.

 6. USŁUGOBIORCA – osoba korzystająca z Usługi, otrzymująca dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę, pod warunkiem niniejszego Regulaminu i poprawnym zakończeniu procedury rejestracyjnej.

 7. UŻYTKOWNIK – osoba korzystająca z Serwisu.

 8. TRENER – osoba fizyczna lub prawna, oferująca usługi w zakresie szkolenia w zadeklarowanej dyscyplinie sportowej lub innej specjalności, prezentowanej w Serwisie.

 9. OBIEKT SPORTOWY – miejsce świadczenia usług o charakterze sportowym, prezentowanych
  w Serwisie.

 10. PROFIL – opublikowany w ramach Serwisu zbiór prawdziwych i potwierdzonych informacji na temat kwalifikacji, uprawnień, doświadczenia, proponowanych usług i miejsca ich świadczenia przez TRENERA.

 11. KONTO – zapis w bazie danych Serwisu utworzony dla Usługobiorcy.

 12. LOGIN – adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

 

§ 3

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Aby skorzystać z Usługi konieczne jest spełnienie następujących wymagań o charakterze technicznym:

 1. dostęp do urządzenia połączonego z siecią Internet;

 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www

 1. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z Usługi wiąże się z normalnym w takiej sytuacji ryzykiem.

 

§ 4

ZASADY KORZYSANIA Z USŁUGI

 1. Osoba korzystająca z Serwisu bez rejestracji może zapoznać się z jego zawartością, w tym:

 1. korzystać z wyszukiwarki Trenerów lub Obiektów Sportowych,

 2. przeglądać zawartość Profilu Trenera lub Obiektu Sportowego,

 3. zgłaszać nadużycia.

 1. Zarejestrowany Użytkownik może dodatkowo:

  1. uzyskać dostęp do informacji dodatkowych o Trenerach lub Obiektach Sportowych,

  2. wystawiać opinie o Trenerach lub Obiektach Sportowych;

  3. korzystać z akcji promocyjnych,

  4. brać udział w konkursach organizowanych poprzez Serwis;

  5. korzystać z usługi newsletter w ramach Serwisu.

 1. Rejestracja Użytkownika następuje po podaniu Loginu, ustawieniu hasła i zatwierdzeniu linku aktywującego, wysłanego na podany adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

 2. Usługodawca zastrzega możliwość okresowego ograniczenia działania bądź zawieszenia działań Serwisu za względu na modernizację, przebudowę, rozbudowę i inne niezbędne prace
  o charakterze technicznym.

 3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi z przyczyn od niego niezależnych.

 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami w sieci Internet.

 5. Zabronione jest naruszenie przez Użytkownika praw osób trzecich oraz praw Usługodawcy.

 6. Użytkownik zobowiązuje się do:

 1. wyłącznie jednokrotnej rejestracji jednego Użytkownika,

 2. powstrzymania się od zamieszczania w Serwisie zamówionej informacji handlowej,

 3. korzystania z konta innego Użytkownika,

 4. udostępniania hasła do swojego Profilu osobom trzecim.

 1. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad Usługodawca ma prawo do natychmiastowego zablokowania konta Użytkownika.

 

§ 5

OPIS ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy następujące Usługi:

  1. wyszukiwarka Trenerów wg następujących kryteriów: dyscyplina, miejscowość, nazwisko opcjonalnie,

  2. wyszukiwarka Obiektów Sportowych wg następujących kryteriów: lokalizacja, rodzaj świadczonych usług, czas otwarcia,

  3. publikacja opinii i komentarzy o Trenerach lub Obiektach Sportowych,

  4. rezerwacja treningów i dostęp do kalendarza Trenera,

  5. dostęp do harmonogramu udostępnienia Obiektu Sportowego i rezerwacja zajęć,

  6. otrzymywanie newslettera Serwisu,

  7. uczestnictwo w promocjach i konkursach, przeprowadzanych poprzez Serwis.

 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy następujące Usługi dla Trenerów
  i dysponentów Obiektów Sportowych:

2.1. możliwość tworzenia, prezentacji, edycji oraz modyfikacji Profilu Trenera,

2.2. możliwość tworzenia, prezentacji, edycji oraz modyfikacji Profilu Obiektu Sportowego.

3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca przewiduje możliwość zamieszczania reklam.

 

§ 6

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI

 1. Dostęp do usług wymienionych w § 5 pkt 1 jest bezpłatny.

 2. Dostęp do usług wymienionych w § 5 pkt 2 i 3 jest bezpłatny.

 3. Dokonując zakupu usługi Trener lub dysponent Obiektu Sportowego wyraża zgodę na jej aktywację po weryfikacji informacji oraz zaksięgowaniu kwoty na koncie Usługodawcy. Ewentualna późniejsza rezygnacja z Usługi nie rodzi obowiązku zwrotu już wpłaconej opłaty.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za dodatkowe funkcjonalności Serwisu lub ich modyfikacji, a jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania użytkowników o zamiarze ich wprowadzenia.

 

§ 7

PROFIL TRENERA

 1. Utworzenie Profilu Trenera wymaga:

 1. podania następujących informacji: imię, nazwisko, dyscyplina sportowa, kwalifikacje, doświadczenie, obszar działania oraz kontakt,

 2. przekazania fotografii Trenera w wersji cyfrowej celem opublikowania go jako zdjęcie profilowe.

 1. Każdy Trener może posiadać tylko jeden Profil.

 2. Utworzenie Profilu potwierdza przeprowadzenie pełnego procesu rejestracji.

 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość żądania dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i doświadczenia przez Trenera.

 4. Zdjęcie profilowe (avatar) zamieszczone przez Trenera powinno umożliwić Użytkownikowi rozpoznanie Trenera i nie wzbudzać wątpliwości co do jego tożsamości.

 5. Przesłanie fotografii jest jednocześnie zgodą na jej rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie wizerunku Trenera w Serwisie. Zabroniona jest publikacja zdjęć innych osób bez ich zgody lub posiadania właściwych praw autorskich i do ich wizerunku.

 6. Wykluczone jest publikowanie fotografii o treściach naruszających prawo lub dobre obyczaje.

 7. Zdjęcia w galerii Trenera mogą przedstawiać także innego osoby niż Trener, jednak powinien on posiadać prawo do ich publikacji i ponosi on odpowiedzialność odszkodowawczą w razie zgłoszenia wobec Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń przez osoby, których wizerunek jest na ich publikowany.

 8. Usługodawca jest uprawniony do odmowy publikacji fotografii lub jej usunięcia, jeżeli uzna, że fotografia nie spełnia standardów technicznych lub narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie.

 9. Usługodawca jest uprawniony do odmowy publikacji informacji jeżeli uzna, że jest ona nieprawdziwa lub narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie.

 

§ 8

PROFIL OBIEKTU SPORTOWEGO

 1. Utworzenie Profilu Obiektu Sportowego wymaga:

 1. podania następujących informacji nazwa dysponenta obiektu, lokalizacja, dyscyplina sportowa, godziny otwarcia, kontakt, cenniki,

 2. przekazania fotografii Obiektu Sportowego w wersji cyfrowej celem opublikowania go jako zdjęcie profilowe.

 1. Każdy Obiekt Sportowy może posiadać tylko jeden Profil.

 2. Utworzenie Profilu potwierdza całkowity proces rejestracji.

 3. Przesłanie fotografii, jest jednocześnie zgodą na jej rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie w Serwisie. Zabroniona jest publikacja zdjęć prezentujących osoby bez ich zgody lub posiadania właściwych praw autorskich i do ich wizerunku.

 4. Wykluczone jest publikowanie fotografii o treściach naruszających prawo lub dobre obyczaje.

 5. Dysponent Obiektu Sportowego powinien posiadać prawo do publikacji wizerunku osób prezentowanych na fotografiach i ponosi on odpowiedzialność odszkodowawczą w razie zgłoszenia wobec Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń przez osoby, których wizerunek jest na ich publikowany.

 6. Usługodawca jest uprawniony do odmowy publikacji fotografii lub jej usunięcia jeżeli uzna,
  że fotografia nie spełnia standardów technicznych lub narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie.

 7. Usługodawca jest uprawniony do odmowy publikacji informacji jeżeli uzna, że jest ona nieprawdziwa lub narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie.

 

§ 9

DODAWANIE OPINII I KOMENTARZY O TRENERACH I OBIEKTACH SPORTOWYCH

 1. Wszelkie opinie i komentarze mogą być dodawane wyłącznie przez zarejestrowanych Użytkowników i podpisywane imieniem i nazwiskiem lub nickiem wybranym przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.

 2. Informacje oraz opinie o Trenerach lub Obiektach Sportowych muszą dotyczyć wyłącznie aspektu związanego z prowadzoną działalnością zawodową.

 3. Zabrania się zamieszczania treści reklamowych w ramach opinii lub komentarzy.

 4. Opublikowane przez Użytkownika informacje i opinie nie mogą:

  1. naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;

  2. nawoływać do nienawiści, szczególnie ze względu na płeć, rasę, narodowość przynależność wyznaniową bądź orientację seksualną;

  3. naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, praw do znaków towarowych, praw autorskich i praw pokrewnych;

  4. promować i zachęcać do działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami;

  5. być nieprawdziwe

  6. umyślnie wprowadzać innych Użytkowników w błąd;

  7. ujawniać szczegółów dotyczących aspektów życia prywatnego Trenera;

  8. być zamieszczone przez Użytkowników, którzy nie korzystali z usług Trenera;

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia treści:

   1. naruszających warunki, określone w pkt 5, bez konieczności powiadamiania Użytkownika;

   2. wzbudzających uzasadnione podejrzenie naruszenia dóbr osobistych Trenera na jego prośbę;

   3. naruszających politykę prowadzonego Serwisu.

 

§ 10

WARUNKI ZAWIERANIA, ZMIANY LUB ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 1. Zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta.

 2. Aktywacja Konta w Serwisie następuje poprzez kliknięcie w link dostarczony na wskazany
  w formularzu adres poczty elektronicznej.

 3. Dokonując rejestracji Użytkownik akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 4. Usługodawca zapewnia Użytkownikom, Trenerom oraz dysponentom Obiektów Sportowych dostęp do własnych Profili i umożliwia im zmianę zawartych w nich danych.

 5. Usługodawca nie udostępnia informacji zawartych w Profilach osobom trzecim bez zgody podmiotu, do który utworzył Profil, chyba że żądanie takie zgłasza uprawniony do uzyskania takich informacji organ państwowy lub administracji publicznej.

 6. Rejestracja w Serwisie, a następnie aktywacja konta oznacza jest równoznaczna z:

  1. akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu;

  2. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie;

  3. potwierdzeniem autentyczności wprowadzonych danych;

  4. wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o przerwach technicznych, komunikatach systemowych, działaniach Serwisu i wszelkich zmianach w Regulaminie, przesyłanych drogą elektroniczną na przedstawione podczas rejestracji konto poczty elektronicznej.

 1. Umowa jest wiążąca na czas nieoznaczony, chyba że Użytkownik wybiera wariant terminowy.

 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez konieczności podawania przyczyny i w trybie natychmiastowym.

 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy poprzez skasowanie konta Użytkownika, Trenera lub Obiektu Sportowego , jeżeli podmiot prowadzi praktykę niezgodną z prawem, Regulaminem bądź negatywnie wpływa na wizerunek Serwisu.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji działań Serwisu (usunięcia zgromadzonych danych, zawieszenia bądź całkowitego zaprzestania działalności, przeniesienia praw i innych czynności prawnie dozwolonych), a Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

 

§11

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, w tym ich jakość i formę, umieszczone
  w Serwisie przez Użytkownika, Trenera lub dysponenta Obiektu Sportowego.

 2. Użytkownik, Trener lub dysponent Obiektu Sportowego ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania wykonane niezgodne z prawem bądź szkody, będące następstwem tych działań
  w Serwisie w zakresie naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich lub pokrewnych oraz podania nieprawdziwych danych.

 3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika, Trenera lub dysponenta Obiektu Sportowego.

 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Trenerów lub dysponentów Obiektów Sportowych prezentowanych w Serwisie.

 5. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za skutki niewykonania bądź nieprawidłowego wykonania usług świadczonych przez Trenera lub dysponenta Obiektu Sportowego.

 6. Usługodawca nie jest stroną w ewentualnym konflikcie Użytkownika z Trenerem lub dysponentem Obiektu Sportowego.

 

§ 12

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie problemy techniczne oraz inne zastrzeżenia dotyczące pracy Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika, Trenera lub dysponenta Obiektu Sportowego za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej na adres: info@projektfit.pl

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w okresie 14 dni od dnia jej wniesienia.

 3. W przypadku niemożności dotrzymania terminu, Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania o przyczynach jego niedotrzymania oraz wyznaczenia kolejnego terminu.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaniechania udzielenia odpowiedzi na reklamację, jeżeli wynika ona w sposób oczywisty z nieznajomości Regulaminu Serwisu bądź przepisów prawa i nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niemożności dostępu do danych prezentowanych w Serwisie.

 

§ 13

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca zapewnia poufność przesyłanych danych poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi informatycznych oraz szyfrowania.

 2. Dokonując rejestracji w Serwisie Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez podmiot prowadzący Serwis.

 3. W przypadku gdy Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców lub dane osobowe Usługobiorców zostały mu powierzone do przetwarzania, Usługodawca przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub zakończenia świadczenia Usługi przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usługi, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.).

 4. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

 5. Po zakończeniu korzystania z Usługi Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych Usługobiorców, za wyjątkiem tych danych, które będą:

 1. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów lub umowy;

 2. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.

§ 14

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
1). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Digital Sphere z o.o., z siedzibą w Wrocławiu, ul. Zdrojowa 10
2). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
3). Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone odbiorcom tj.:
a. podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,
b. biuro rachunkowe,
c. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
d. podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki),
e. podmioty upoważnione z mocy prawa na udokumentowany wniosek.Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
4). Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane. 
5). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 6 lat od momentu zakończenia umowy lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.
6). Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7). Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług.

 

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 1. jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o takiej zmianie za pośrednictwem podanego podczas rejestracji adresu poczty elektronicznej.

 1. Użytkownik, Trener lub dysponent Obiektu Sportowego ponosi odpowiedzialność za podanie nieaktualnego adresu poczty lub należącego do innego podmiotu, jeżeli skutkiem takiego działania jest nieotrzymanie wiadomości opisanej w pkt 1.

 2. Prawem regulującym stosunki między stronami jest prawo polskie.