1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych oraz określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.projektfit.pl, zwanego dalej„serwisem”.
  W zależności od formy korzystania z Serwisu mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do świadczenia Państwu oferowanych przez Serwis usług.

 2. W przypadku chęci korzystania z Usług mogą Państwo zostać poproszeni o podanie danych zapewniających możliwość kontaktu, a w szczególności, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail), numeru telefonu oraz danych dotyczących działalności gospodarczej

 3. Właściciel Serwisu jest administratorem w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  Digital Sphere Sp. z o. o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Piłsudskiego 23, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 00000363324, posiadającą nr NIP 8933006196. Email: kontakt@projektfit.pl
  Telefon: + 48 71 70 70 369

 4. Właściciel serwisu przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

  1. nazwisko i imiona użytkowników,

  2. adresy elektroniczne użytkowników.

 5. W celu realizacji usług za pośrednictwem Serwisu, właściciel Serwisu może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

 6. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu, właściciel Serwisu może przetwarzać tylko te spośród danych osobowych, które są:

  1. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,

  2. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, czyli korzystania niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami.

 7. Właściciel Serwisu jest zobowiązany do poinformowania użytkowników o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zakresie i zamierzonym terminie powierzenia, jeżeli dojdzie do zawarcia przez właściciela Serwisu umowy o powierzenie do przetwarzania danych osobowych użytkowników

 8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści wprowadzonych do formularza danych osobowych, poprawiania ich oraz usunięcia.

 9. Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela Serwisu w celu związanym z świadczeniem usług na rzecz użytkownika oraz akceptuje przyjęcie do wiadomości prawa wglądu do treści oraz poprawiania danych wpisanych do formularza rejestracyjnego. Użytkownik Serwisu ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych co jest równoznaczne z rezygnacją korzystania z Serwisu.

 10. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub statystycznych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od właściciela Serwisu lub innych współdziałających z nim podmiotów na adres e-mail użytkownika wprowadzony przy rejestracji do Serwisu. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.

 11. Dane wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie użytkownika, który dokonuje rejestracji w Serwisie i być zgodne z prawdą. Adres e-mail podany przy rejestracji jest adresem do doręczeń wszelkich informacji użytkownikowi koniecznych do realizacji umowy o świadczenie usług za pomocą Serwisu.

 12. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do osobistego konta w razie naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.

 13. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez Projektfit.pl

 14. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostają poddane sądom właściwym.

 15. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 16. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 17. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu: Digital Sphere sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław.

 18. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 19. a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 20. b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 21. c. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 22. d. listy remarketingowe – listy plików coockies, które są tworzone lub uzyskiwane w inny sposób. List remarketingowych będziemy używać na potrzeby remarketingu lub funkcji podobnych odbiorców.

 23. e. listy podobnych odbiorców – listy użytkowników, które tworzone są przez Google w oparciu o “Listy remarketingowe”.

 24. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 25. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 26. a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 27. b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 28. c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 29. d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 30. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 31. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 32. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 33. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 34. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem info@projektfit.pl

 35. Cookies innych podmiotów

 36. Serwis zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z jego usług. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych użytkowników.

 37. W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

 38. Każdy z Państwa posiada możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, tak aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych „cookies”.

 39. Kontakt z Nami

 40. Wszelkie dodatkowe informacje związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres mailowy info@projektfit.pl

 41. Digital Sphere zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności

 42. Wyłączenie odpowiedzialności

 43. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Digital Sphere, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego; Digital Sphere nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Serwis przetwarza podane przez Użytkowników dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

 44. Digital Sphere zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Digital Sphere.